ติดต่อเรา

1. ดร.บัญญัติ เฉิดฉิ้ม หัวหน้าสาขา
เบอร์โทร: 077-355040 ต่อ 8936
E-mail; bamboosure@hotmail.com


2. ดร.วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ
เบอร์โทร: 077-355040 ต่อ 8880
E-mail; wissaneey@hotmail.com, wisanee.y@psu.ac.th


3. อาจารย์รัตนา ชูหว่าง
เบอร์โทร: 077-355040 ต่อ 8879
E-mail; rattana.ch@psu.ac.th


4. อาจารย์มานพ ธรสินธุ์
เบอร์โทร: 077-355040 ต่อ 8879
E-mail; manop8899@gmail.com