ช่าวประชาสัมพันธ์


ในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการด้านการวิจัยในเรื่อง “Fungal resistance and properties of essential oil treated rubberwood particleboard“ โดย ดร. วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ


เป็นการนำเสนอผลงานและถ่ายทอดประสบการจากเดินทางไปนำเสนอผลงานใน “The 3rd International Conference on Processing Technologies for the Forest and Bio-based Product Industries (PTE BPI 2014)”   ในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการด้านการวิจัยในเรื่อง “Fungal resistance and properties of essential oil treated rubberwood particleboard“ โดย ดร. วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ