หลักสูตร

ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

 


จำนวนหน่วยกิตรวม

935-123   

ทักษะชีวิต

3(3-0-6)

935-161

การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ

3(3- 0-6)

937-114

เคมีพื้นฐาน

3(3-0-6)

937-115

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

1(0-3-0)

937-171

ฟิสิกส์เบื้องต้น    

3(3-0-6)

937-172

ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น   

1(0-3-0)

937-191

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(2-2-5)

xxx-xxx

รายวิชาทางพลศึกษา   

1(x-y-z)

 

รวม

18(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2

 

 

จำนวนหน่วยกิตรวม

935-162

การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ

3(3- 0-6)

935-342  

การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ

3(3-0-6)

937-105

คณิตศาสตร์ 1

3(3-0-6)

937-112  

เคมีอินทรีย์

3(3-0-6)

937-113

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์   

1(0-3-0)

937-130

หลักเคมีวิเคราะห์

3(3-0-6)

937-131

ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห์  

1(0-3-0)

937-194

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม

3(3-0-6)

 

รวม

20(18-6-36)

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

จำนวนหน่วยกิตรวม

935-146

สุขภาวะกายและจิต

3(2-2-5)

935-xxx   

วิชาเลือกทางภาษา

3(3-0-6)

937-106

คณิตศาสตร์ 2    

3(3-0-6)

937-230

พฤกษศาสตร์และพฤกษเคมี  

3(3-0-6)

937-265  

ชีวเคมี  

3(3-0-6)

937-266

ปฏิบัติการชีวเคมี  

1(0-3-0)

xxx-xxx  

วิชาเลือกทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     

3(3-0-6)

 

รวม      

19(17-5-35)


ภาคการศึกษาที่ 2

 

 

จำนวนหน่วยกิตรวม

921-202

เศรษฐศาสตร์และการจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม  

3(3-0-6)

921-203

ระบบควบคุมคุณภาพและการจัดการความปลอดภัย

3(3-0-6)

935-xxx

วิชาเลือกทางภาษา

3(3-0-6)

937-210

เคมีเชิงฟิสิกส์

3(2-3-4)

937-231

เคมีอนินทรีย์   

3(3-0-6)

937-261

จุลชีววิทยา

3(3-0-6)

937-262    

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา        

1(0-3-0)

 

รวม   

19(17-6-34)

ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

จำนวนหน่วยกิตรวม

935-229

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1

1(0-0-3)

937-301

สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์

3(3-0-6)

937-330

สารเคมีในอุตสาหกรรมกับความปลอดภัย   

3(3-0-6)

937-331

เครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์

3(2-3-4)

937-332

หลักปฏิบัติการเฉพาะหน่วยพื้นฐานทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม

3(3-0-6)

937-333  

ปฏิบัติการหลักปฏิบัติการเฉพาะหน่วยพื้นฐานทางเคมี

1(0-3-0)

xxx-xxx

วิชาชีพเลือก

3(x-y-z)

xxx-xxx 

วิชาเลือกเสรี  

3(x-y-z)

 

รวม    

20(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
แผนที่ 1

 

 

จำนวนหน่วยกิตรวม

937-239

การบำบัดมลพิษในอุตสาหกรรม  

3(3-0-6)