กิจกรรม JOURNAL CLUB 

ครั้งที่ 1 จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 102 3 กันยายน 2557 เวลา 10:30 น. ถึง 12:00 น เป็นการนำเสนอข้อมูลและเสวนาในหัวข้อ “การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือไม้ปาล์มน้ำมันผสมขี้เลื่อยไม้ยางพาราในการผลิตไบโอเอทานอล”