ข่าวประชาสัมพันธ์

ครั้งที่ 3 จัดขึ้น ณ ห้องหน่วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้ เมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.00 -13.30 น.

ในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการด้านการวิจัยในเรื่อง “Fungal resistance and properties of essential oil treated rubberwood particleboard“ โดย ดร. วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ