ข่าวประชาสัมพันธ์

ครั้งที่ 1 จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 102 3 กันยายน 2557 เวลา 10:30 น. ถึง 12:00 นในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการด้านการวิจัยในเรื่อง “Fungal resistance and properties of essential oil treated rubberwood particleboard“ โดย ดร. วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ