ข่าวประชาสัมพันธ์

ครั้งที่ 2 จัดขึ้น ณ ห้องหน่วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้ เมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม 2557 2557 เวลา 12:00 -13:30 น.


เป็นการนำเสนอผลงานและถ่ายทอดประสบการจากเดินทางไปนำเสนอผลงานใน “The 3rd International Conference on Processing Technologies for the Forest and Bio-based Product Industries (PTE BPI 2014)”